As Burlala

Melodie - Volksweise und Text aus Pommern, 17. Jahrh.

Pommersches Volkslied

1. |: As Burlala geboren wär,
    Das was hei noch so lütt. :|
Sin moder nahm em wol up den Arm
Un legt em sin Weeg so warm.

Refrain:
|: "Deck mi to," segt hei,
   "Deck mi to," segt hei,
   "Deck mi to," segt Burlala. :|

2. |: As Burlala d' Schol hen kam,
     Da wär he noch so dumm. :|
He wäßt ok nich, woaus woanz
Verlet sik ganz up Hans und Franz.
"Segt mi to," seigt hei . . . .

3. |: As Burlala mol Appeln klaut,
set he ganz hok inn Boom. :|
De Buersfru har em dor bald entdeckt
und freugt em wat denn de Appln smekt,
veel to suur seggt he, veel to suur...

4. |: As Burlala besopen wär,
     En Schutzmann kam daher. :|
He for em gliks an den Kragen,
Und wullt mit em nah de Wachen gahn.
"Lat mi los," segt hei . . . .
  5. |: As Burlala up Posten stünn
    Wol mit geladnem Gewehr, :|
Don kam en Kirl ut Frankrek her,
De wullt gern weiten, wo Deutschland wär.
"Scheit di dout!" segt hei . . . .

6. |: As Burlala nu gestorben wär,
    Ganz musestill he leg. :|
Sin Ollern stunnen an sin Graw
Un wischten sik de Tränens af.
"Weent man nich," segt hei . . . .

7. |: As Burlala in'n Himmel käm,
    Bi Petrus klopp he an, :|
Und segt, "Ach lewer Petrus min,
Lat mi in de Himmel rin,
Mak mei up," segt hei . . . .

8. |: As Burlala in Himmel wär,
    De Herrgott sprak tou em: :|
"Ach, Burlala, nu seg mi,
Wie gefallt di dat in den Himmel bi mi?"
"Nu, dat geit!" segt hei . . . .

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | Suche | Email |