Do hesch e Dààler do hesch e Süü

Melodie - aus dem Elsaß

Do hesch e Dààler, do hesch e Süü,
Gésch uff de Marik, kaufsch d'r e Küh
Un e kleins, kleins Kalwele dezüü.
S'Kalwel het e Schwanzel,
Diddel, diddel Danzel.
 

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | Suche | Email |