Alekoki

Melody -

A‘ole I piliwi ‘Ï
Kahi wai a‘o Alekoki
Ua ho‘okohu ka ua i uka
Noho maila i Nu'u-anu

Anauanu makehewa au
Ke kali ana i laila
Kaiṇ paha ua pa‘a
Kou mana‘o i ‘ane‘i.

Ị ‘ane‘i au
Ka pi‘ina a‘o Ma‘ema‘e
Ha ‘ala onaona kou
Ka i hiki mai i ‘ane‘i

Ua malu neia kino
Manuli o ḳ leo
Kau nui aku ka mana‘o
Kahi wai a‘o Kapena

Pani a pa‘a ‘ia mai
Nà mana wai a‘o uka
Maluna a‘e ṇ au
Ma nà lumi li‘ili‘i.

Mawaho a‘o Màmala
Hao mai nei ehuehu
Pulu au i ka hunakai
Kai he‘ehe‘e i ka ‘ili.

Ho‘okahi ṇ koa nui
Nàna e alo ia ‘ino,
‘Ino‘ino mai nei luna
I ka hao a ka makani.

He makani ‘aha‘ilono
Lohe ka luna i Pelekane.
A ‘oia p̣ uli nui
Mea ‘ole i ku‘u mana‘o.

E kilohi au i ka nani
Nà pua o Mauna ‘ala.
Ha‘ina mai ka puàna
Kahi wai a‘o Alekoki.
  Unbelievable
Waters of Alekoki
Like the rains of the uplands
In Nu‘u-anu.

Cold Forsaken me
Waiting there
Believing certain
Your thoughts were of me.

Here I am
At ma‘ema‘e Hill
Where your sweet fragrance
Has come to me.

This body is captive
To your voice.
Thoughts linger
At the waters of Kapena.

Blocked
Upland streams,
And I am above
In little rooms.

Outside Màmala
Spray flurries
And I am wet with foam
And sea slippery to the skin.

One brave man
Faces the storm,
The streams above
And the blustering wind.

A wind bringing news
That the King of England hears.
This deep black night
Cannot worry me.

I behold beauty
And the flowers of Mauna ‘ala.
Tell the refrain-
Waters of Alekoki.


The hula, Alekoki, has been attributed to Prince Luna-lilo in 1850 and tells of his disappointment at not being able to marry Victoria Ka-mamalu, sister of Lot Kamehameha and Liho-Liho.
Màmala is Honolulu Harbor.
"Spray flurries" mean opposition to the marriage.
"Flowers" in the last verse means beautiful women.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |