Daban Cheng di guniang   The Daban City Girl

Melody - AU_400K -

 
Daban Cheng de shilu ying you ping a!
Xigua da you tian na!
Nali zhu de guniang bianzi chang a!
Liang zhi yanjing zhen piaoliang!

Ni yao xiang jia ren, buyao jiagei bieren,
Yiding yao jia gei wo.
Daishang baiwan qiancai,
Lingzhe nide meimei, zuozhe na mache lai!
 
Tr. Ed Peaslee
Daban City's stone streets - hard and flat, ha!
Watermelons big and sweet!
A girl who lives there has long braided hair, ha!
And a pair of beautiful eyes!

If you think of marrying, don't marry another,
You must marry only me.
Bring a lot of money
And your younger sister, riding in the horse cart too!


This folk song is from Xinjiang province in the far west of China. The girl of Daban City is a Uygur girl.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |