Dheanainn sùgradh


Melody -

Arrangement and translation by J. Mark Sugars

Refrain:
Dheanainn sùgradh ris an nighinn duibh,
Agus éiridh moch 's a mhaduinn;
Dheanainn sùgradh ris an nighinn duibh.

1. Dheanainn sùgradh ri Catriona,
Treis mu 'm fiachainn an cadal.

2. Dheanainn sùgradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal.

3. Dheanainn sùgradh ris a' ghruagaich,
Ri nighinn duinn a' chuailein chleachdaich.

4. Dheanainn sùgradh air bheag gruamain,
Ri nighinn donn a chuailein chleachdaich.

5. Dheanainn sùgradh ri Catriona,
Leam bu mhiannach i bhi agam.

6. 'S bòidheach leam cumadh do chalpa,
'S bòidhche na sin t' fhalbh is t' astar.

7. Gu 'm bithidh buill nach feum a spliceadh,
Ri mo mhaighdinn-sa tighinn dhachaidh.

8. 'S nuair a théid thu null a dh'Éirinn
Gheibh thu 'm bréid nach feum am paitseadh.

9. Dheanainn sùgradh, mire, 's mùirn,
An àm na siùil a bhith 'gam pasgadh.

10. Dheanainn sùgradh ris a mhaighdinn,
'N àm nan coinnlean 'bhith 'g a' lasadh.

11. Gur bòidheach leam thu fo d' éideadh,
Gaoth a' séideadh 's an là frasach.

12. Di-Luain an déidh Di-Dòmhnaich
Dh'fhalbh sinn le Seònaid a Arcaibh.

13. 'S ann Di-Luain an déidh Di-Dòmhnaich
Sheòl sinn a Steòrnabhagh a' chaisteil.

14. Reef 'san topsail, is dhà 'san fhòre-sail,
'S ceann a' bhoom an déidh a laiseadh.

15. Reef 'ga cheangal, 's reef 'ga fhuasgladh
Muir fo cluais is fuaim fo planca.

16. Nuair a dh'fhalbh mi fhìn le Mairi
'S ann 'sa Chàrn-bhàn fhliuch mi h-acair.

17. 'S dol seachad air Eilean Diarmain
Thàinig i 'n iar 's i 'na frasan.

18. 'S dol seachad air Maol na h-Otha
Cha robh feum air moorings againn.

19. A' dol seachad Rudha Gheàrrloch
Chuir sinn air an starboard tack i.

20. Nuair a shaoil leam Ìle bhuannachd,
Ealasaid a' Chuain a bh' agam.

21. Bha muir gorm a' ruith fo cuinnlein
'S i cur still a grunnd an aigeil.

22. Null ma Chaolas na Ròimh
B'fheudar dhuinn am boom a leaiseadh.

23. Null ma Chaolas na Fraing
Maide 'na làimh 's gaoth 'ga greasad.

24. Dh'fheumadh pòrsan thigh'n a bùth dhith
Ged a bhiodh e crùn an cairteal.

25. Ged a bhiodh e crùn an òirleach
Dh'fheumadh pòrsan dheth thigh'n dhachaidh.

Refrain:
I'd have fun with the dark-haired maiden,
And rise early in the morning;
I'd have fun with the dark-haired maiden.

1. I'd have fun with Catriona,
All the while I should be sleeping.

2. I'd have fun with the lass
While the world would be sleeping.

3. I'd have fun with the lass,
With the brown-haired maiden of the clustering ringlet.

4. I'd have fun with little gloom,
With the brown-haired maiden of the clustering ringlet.

5. I'd have fun with Catriona,
I thought it was pleasant to have her.

6. Beautiful to me is the shape of your calf,
And likewise beautiful are your carriage and the way you go.

7. Oh, there will be ropes that do not need splicing
On my maiden coming home.

8. When you go over to Ireland
You'll get a sail that doesn't need patching.

9. I'd have fun, mirth, entertainment,
When I should be folding the sail.

10. I'd have fun with the girl,
When the stubble should be burning.

11. How beautiful you are to me under your kilt,
The wind blowing on a showery day.

12. On a Monday after Sunday
We left with Janet from Orkney.

13. On a Monday after Sunday
We sailed from Stornoway of the castle.

14. A reef in the topsail and two in the foresail,
The end of the boom was lashed.

15. A reef being tied and a reef being loosened,
Sea under her sail and a noise under her planks.

16. When I left with Mary
It was at Cairnbaan I wet her anchor.

17. Passing the Island of Diarmain,
The wind blew from the west with squalls.

18. Passing the Mull of Oa,
We had no need of moorings.

19. Passing the Point of Gairloch,
We put her on the starboard tack.

20. When I thought I had made Islay,
It was Ailsa Craig I had.

21. Blue sea was running under the stubble
And sending torrents from the bottom of the abyss.

22. There about the Strait of Rome
We needed to lash the boom.

23. There about the Strait of France
The stick was in the hand and the wind was driving.

24. You would need a portion coming from the shop of her
Although it was a crown a quarter.

25. Although it would be a crown an inch
You would need a portion of it coming home.


Gaelicized English words

A 'Waulking' song from Scotland, sung by women when 'waulking' or refining the coarse cloth. It was sung to to set the rhythm of their work. Usually one woman sang the verse and part of the refrain and was then joined by the rest for the main part of the refrain. This waulking song is full of double-entendres. A sailor speaks of his ship as if she were a woman, etc. For example, cluas can mean ear or tack of a sail; calpa can mean calf (of a leg), shank (of an anchor) or rigging (of a ship); bréid can mean (woman's) head-dress or sail.

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |