Transvaalse Volkslied


Melody - Cath. F. van Rees

Cath. F. van Rees, 1875

1. Kent gij dat volk vol heldenmoed
En toch zo lang geknecht?
Het heeft geofferd goed en bloed
Voor vrijheid en voor recht.
Komt, burgers! laat de vlaggen wapp'ren,
Ons lijden is voorbij;
Roemt in de zege onzer dapp'ren:
Dat vrije volk zijn wij!
Dat vrije volk,
Dat vrije volk,
Dat vrije, vrije volk zijn wij!

2. Kent gij dat land, zo schaars bezocht
En toch zo heerlijk schoon;
Waar de natuur haar wond'ren wrocht,
En kwistig stelt ten toon?
Transvalers! laat ons feestlied schallen!
Daar waar ons volk hield stand,
Waar onze vreugdeschoten knallen,
Daar is ons vaderland!
Dat heerlijk land,
Dat heerlijk land,
Dat is, dat is ons vaderland!

3. Kent gij de Staat, nog maar een kind
In's werelds Staten rij,
Maar toch door't machtig Brits bewind
Weleer verklaard voor vrij?
Transvalers! edel was uw streven,
En pijnlijk onze smaad,
Maar God de uitkomst heeft gegeven,
Zij lof voor d'eigen Staat!
Looft onze God!
Looft onze God!
Looft onze God voor land en Staat!

Literal translation Carsten Linke

1. Do you know the nation full of heroism,
And yet so long oppressed?
It sacrified property and blood
For freedom and for justice.
Come on, burghers, let's wave the flags,
Our suffering is over;
Praise the victories of our braves:
We are the free nation!
The free nation,
The free nation,
We are the free, free nation!

2. Do you know the land, so rarely visited
And yet so wonderful;
Where the nature creates its wonders,
And displays them luxuriantly?
Transvaalers, let's ring out our anthem!
Where our nation held out,
Where we are firing our salutes,
There is our native land!
The wonderful land,
The wonderful land
That is, that is our native land!

3. Do you know the state, still a child
In the rank of the world's states,
But by the mighty Britain
Once declared free?
Transvaalers! Noble was your strive,
And painful our shame,
But God was our salvatation,
Praise Hom for our own state!
Praise our God!
Praise our God!
Praise our God for land and state!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |