Bede voor het Vaderland

Melody -

Nederland, 1586

O Heer; die daer des Hemels tente sprey't,
End' wat op aerd' is hebt alleen bereyt,
Het schuymig woedig meyr kond maken stille,
End' alles doet naer uwen lieven wille;
Wy slaen het oog, Tot u omhoog,
Die ons in ancxst en noot,
Verlossen kont, Tot aller stont,
Ja selfs oock van de doot.
  Als gy, o vrome! dickwils hebt gesmaeckt,
Vermaeckt u nu vry dat 't herte raeckt.
Looft God den Heer met singen ende spelen,
End' roept vry uyt te saem met luyder kelen.
Hadd' ons de Heer Hem sy de eer
Alsoo niet bygestaen,
Wy waren lang, ons was soo bang
Al in den druck vergaen.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |