Oidhche shamach oidhche naomh

Melody -

Silent Night (Scots Gaelic version)

1. Oidhche shamach, oidhche naomh,
Cadal ciuin tha air an t-saogh'l,
Mairi is Ioseph 'san stabull fhuar
A' freasdal a' phaisd tha alainn 'na shnuadh,
An sith o neamh 'na shuain,
An sith o neamh 'na shuain.
  2. Oidhche shamach, oidhche naomh,
Ann Mhac Dhe, cho maiseach leinn,
Tha gradh a' boillsgeadh oirnn bho d'ghnuis
'S tha uair nan gras an drasd dhuinn dluth,
Shlanaighear, o'n rugadh thu
Shlanaighear, o'n rugadh thu

3. Oidhche shamach, oidhche naomh,
B'e buachaill chunnaic fos an t-soilis
'S a chuala farsaing feadh na tir
An t-seisd bh'aig ceol nan ainglean binn
Tha Criosd, am Fear-saoraidh, 'nur coir,
Tha Criosd, am Fear-saoraidh, 'nur coir.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |