Chutou Ge     Song of the Hoe

Melody - verse 1

from China

 
Shou bazhe chutou chu yecao ya !
Chuqule yecao hao zhang miao ya !
Yi-ya-hei, ya-hu-hei!
Chuqule yecao hao zhang miao ya!
Ya-hu-hei, ya-hu-hei.

Wu quan nian gu guo yao chutou ya!
Chutou dixia you ziyou ya!
Yi-ya-hei, ya-hu-hei!
Chutou dixia you ziyou ya !
Ya-hu-hei, ya-hu-hei!
Tr. Ed Peaslee 1999
Hoe in hand we till the fields, hei!
Root out the weeds and the grain grows tall, hei!
Yi-ya-hei, ya-hu-hei!
Root out the weeds and the grain grows tall!
Ya-hu-hei, ya-hu-hei!

Our ancient nation will arise, hei!
We'll till our fields in freedom, hei!
Yi-ya-hei, ya-hu-hei!
We'll till our fields in freedom,
Ya-hu-hei, ya-hu-hei!


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |