Gdy się Chrystus rodzi   When Christ is Born

Melody - Polish Christmas hymn

Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności,
promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:
Refrain:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel:
Refrain:

O niebieskie Duchy
i posłowie nieba,
Powiedzcież wyrażniej,
co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy,
dedwo od strachnu żyjemy:
Refrain:

Idżcie do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pielszki spowite,
w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski:
Refrain:

  ?Gdyh shewn Krys-tus roh-dzhee
ih nah shvih-aht pshyh-hoh-dzee,
Chem-na nots v yas-nohs-tsee,
proh-mee-eh-nee-stay brohd-gee.
Ahn-joh-wovi-eh shown rah-doo-yown,
pod ni-eh-bi-oh-syh vyh-spee-eh-voo-yown:
Refrain:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Moov-yown doh pas-tezhyh,
ktoo-zhyh tshood svyh shcheg-lee,
Abyh doh Bet-leh-yem
chym prohwn-dzay poh-bi-egg-lee.
Boh shewn nah-roh-gee-w  Zbah-vee-chel,
vsheh-go svee-ah-tah Od-koo-pee-chel:
Refrain:

Oh ni-ehbi-ehs-ki-eh Doo-hyh
ih pos-woh-vi-eh ni-eh-bah,
Poh-vi-ehdz-chesh vyh-rahzh-ni-eh,
tsoh nahm chyh-neech tsheh-bah.
Boh myh nits ni-eh poh-yh-moo-yeh-myh,
ded-voh od strah-hoo zhyh-yeh-myh:
Refrain:

Idzh-cheh doh Bet-leh-yem,
g-dzeh Dzi-eh-chewn zroh-dzoh-neh,
V pi-elsh-kih spoh-vee-teh,
v zhwoh-bi-eh poh-woh-zho-neh.
Od-dahy-cheh Moo pok-won bos-kee,
On os-woh-dzee vah-sheh trohs-kee:
Refrain:


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Brücke | Forum |