Elzer Kjärmeslied

Melodie - Paul Kalb

Paul Blättel, 1922

1. Sein die Zeire noch so oarm
Än so schlecht das Gott erboarm,
Kjärmes feiern mär erscht recht,
Doat es heilig Elzer Recht.

Refrain:
Jo die Bouwe, än die Mareschjer.
Dei finge sost woat u.
Än dei wolle an dei solle
Aach all jähr Kjärmes hu.


2. Bestellt de Boarsch sein Kjärmesstrauß,
Es der e Gedez äm Haus,
Doach ka Mensch sich drem beschwert,
Weils än Elz sich so gehert.
Refrain:

3. Di hichte Bam aus usem Wald,
werd als Kjärmesbam gestallt,
Owe dru de groine Kranz,
Roift ebei zum Kjärmesdanz.
Refrain:
  4. Um Kjärmesdoag zom Gotteshaus,
Zeiht de Boasch mäm Kjärmesstrauß,
Froh die Musik spillt dobei,
Än Elz kanns aach net anerscht sei.
Refrain:

5. Quetschekuche sois än zoart,
Bäckt mer in Elz die richtig Oart.
Än de Elzer Kjärmesstrauß,
Seit groat wie en Goate aus.
Refrain:

6. Musik froh än vach mät Schmelz,
Kimmt schu lang aus usem Elz,
Än der ganze Welt goar weit,
Hots geblose än gegeit.
Refrain:

7. Drem us Kjärmes lob eich mär,
Et gitt ka schiener of der Er,
Drem wolle mär recht lustig sei
Tränke usen Kjärmeswei.
Refrain:

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | Suche | Email |