Dzisiaj w Betlejem
Today in Bethlehem

Melody -

Polish
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta,
porodziła Syna.

Refrain:
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
Króle witają
Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają
Cuda, cuda, ogłaszają?

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątka piastuje,
I Józef święty, i Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Refrain:

I trzej Królowie, i trzej Królowie,
od Wschodu przybyli.
I dary Panu, i dary Panu,
kosztowne złożyli.
Refrain:
 
Phonetic by MKS
Dshi-shai v Bet-le-jem, dshi-shai v Bet-lejem,
ve-so-wah no-vi-nah.
Sheh Pah-nah chys-ta, sheh Pah-nah chys-tah
po-ro-dzi-wa Sy-nah.

Refrain:
Chrys-tus shon rohd-gee,
nahs os-vo-bohd-gee,
A-nie-li grah-yown,
Kroo-leh vi-ta-yown,
Pas-ter-sheh spie-va-yawn,
byd-len-tah klen-ka-yah,
Tsuh-dah, tsuh-dah, og-wa-shah-yown.

Maria Pah-na, Maria Pah-na,
Dzie-tsawnt-koh pia-stuh-yeh,
Ee Yoo-sef svi-en-tih, ee Yoo-sef svi-en-tih,
oh-noh pi-e-leng-nu-yeh.
Refrain:

Ee chyh Kroo-lo-vi-eh, ee chyh Kroo-lo-vi-eh,
ohd tso-du pshy-by-lee.
Ee dary Pah-nu, ee dary Pah-nu,
kosh-toov-neh svo-shy-li.
Refrain:


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |