Vrystaatse Volkslied


Melody - W. F. G. Nicolai

H. A. L. Hamelberg

1. Heft, Burgers, 't lied der vrijheid aan
En zingt ons eigen volksbestaan!
Van vreemde banden vrij,
Bekleedt ons klein gemenebest,
Op orde, wet en recht gevest,
|: Rang in der Staten rij. :|

2. Al heeft ons land een klein begin,
Wij gaan met moed de toekomst in,
Het oog op God gericht,
Die niet beschaamt wie op Hem bouwt,
Op Hem als op een burcht vertrouwt,
|: Die voor geen stormen zwicht. :|

3. Zie in gena' en liefde neer
Op onze President, o Heer!
Wees Gij zijn toeverlaat!
De taak, die op zijn schouders rust,
Vervulle hij met trouw en lust
|: Tot heil van volk en staat! :|

4. Bescherm, o God, de Raad van't land,
Geleid hem aan Uw vaderhand,
Verlicht hem van omhoog,
Opdat zijn werk geheiligd zij
En vaderland en burgerij
|: Ten zegen strekken moog'! :|

5. Heil, driewerf heil de dierb're Staat,
het Volk, de President, de Raad!
Ja, bloei' naar ons gezang
De Vrijstaat en zijn burgerij,
In deugden groot, van smetten vrij,
|: Nog tal van eeuwen lang! :|

Literal translation Carsten Linke

1. Strike up the song of freedom, burghers,
And sing to our nation's life!
Free of foreign ties,
Holds our small community,
Basing on order, law and justice,
|: A rank amongst the states. :|

2. Our country has a modest start,
But we bravely set about the future,
The eyes turned towards God,
Who won't refuse him who builds on Him,
Placing his trust in Him like in a castle
|: That won't yield to any storm. :|

3. Look down in grace and love
To our president, O Lord!
Be Thou his refuge!
The task that lies on his shoulders,
May he perform it faithfully and with pleasure
|: For welfare of people and state. :|

4. Protect, O God, the country's council,
Lead it with Thy fatherly hand,
Inspire it from up above,
So its deeds may be hallowed
And may it serve country and citizens
|: For their benefit. :|

5. Hail, three times hail to the dear state,
To people, president, and council!
So thrive after our singing
The Free State and its citizens,
Greatly virtuous, free of slurs,
|: Another many centuries! :|


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |