He Ri Jun Zai Lai   When Will You Return

Melody -

 
Hao hua bu chang kai, hao jing bu chang zai,
Qiudui jie xiaomei, lei shai xiangsidai.
Jinxiao libie hou, he ri jun zai lai?
Hewanle zhe bei, qing jin dian xiaocai,
Rensheng nan de ji hui zui, bu huan geng he dai.

(bai) Lai, lai, lai. Hewanle zhe bei zai shuo ba.
(chang) Jinxiaou libie hou, he ri jun zai lai?

Xiaolu shi zhongting, chen xiang piao hu wai,
Han ya yu shu xi, ming yuezhao gaotai.
Jinxiao libie hou, he ri jun zai lai?
Hewanle zhe bei, qing jin dian xiaocai,
Rensheng nan de ji hui zui, bu huan geng he dai,

(bai) Lai, lai, lai. Zai jing ni yi bei.
(chang) Jinxiao libie hou, he rih jun zai lai?

Yulou pin xiangcui, liang chen qu bu hui,
Yi ke quian jin zhai, tong yin mo paihui.
Jinxiao libie hou, he rih jun zai lai ?
Hewanle zhe bei, qing jin dian xiaocai,
Rensheng nan de ji hui zui, bu huan geng he dai.

(bai) Lai ! la ! lai ! Zai jing ni yi bei.
(chang) Jinxiao libie hou, he rih jun zai lai?

Ting chang yang guan die, chong jing bai yu bei,
Yin qin pin zhi yu, laolao fu jun huai.
Jinxiao libie hou, he rih jun zai lai?
Hewanle zhe bei, qing jin dian xiaocai,
Rensheng nan de ji hui zui, bu huan geng he dai.

(bai) Lai ! lai ! lai ! Zuihou yi bei. Ganla ba !
(chang) Jinxiao libie hou, he rih jun zai lai ?
Tr. Ed Peaslee 1999
Flowers do not bloom forever; the beautiful scene will vanish;
Smiles give way to sadness; love's yearnings end in tears.
After you leave tonight, when will you return?
Finish this cup of wine; eat more.
In this lifetime one has so few chances to be drunk

(Spoken) Come! Come! Come! Finish the cup and we'll talk more.
(Sung) After you leave tonight, when will you return?

Dew drenches the inner court, wafting fragrance outside the door;
The blackbird roosts in the jade tree; the bright moon shines on the terrace.
After you leave tonight, when will you return?
Finish this cup of wine; eat more.
In this lifetime one has so few chances to be drunk

(Spoken) Come! Come! Come! I drink to you again.
(Sung) After you leave tonight, when will you return?

Dewdrops fall incessantly; the good time goes and will not return,
Time worth a thousand gold pieces; drink deep without hestitating.
After you leave tonight, when will you return?
Finish this cup of wine, eat more.
In this lifetime one has so few chances to be drunk

(Spoken) Come! Come! Come! I drink to you again.
(Sung) After you leave tonight, when will you return?

Finished singing "The Parting at Yangguan;" again raise the white jade cup,
Talking sweetly, holding each other tight.
After you leave tonight, when will you return?
Finish this cup of wine; eat more.
In this lifetime one has so few chances to be drunk

(Spoken) Come! Come! Come! One last drink. All of it!
(Sung) After you leave tonight, when will you return?


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |